15. april 2012

Billigere energi kan give bedre miljø

En markant omlægning af energiafgifterne, hvor afgifterne på el og fjernvarme sænkes, mens afgifterne på olie, naturgas og kul til opvarming og transport øges, vil kunne mindske Danmarks CO2-udledninger betydeligt.

Der vil være betydelige klimamæssige gevinster i en mere hensigtsmæssig udformning af de høje danske energiafgifter. Det er konklusionen i en analyse af de danske energiafgifters effekt på Danmarks CO2-reduktionsmål fra Danmarks grønne tænketank CONCITO.

Et hovedproblem for de danske energiafgifter er den relativt hårde beskatning af el og fjernvarme. CO2-udledningen fra el og fjernvarme reguleres i dag af EUs CO2-kvotesystem og der er derfor tale om dobbeltbeskatning, når man samtidig lægger høje nationale afgifter på disse energiformer.

Ifølge beregninger foretaget af Copenhagen Economics, vil en afgiftsomlægning, hvor el og fjernvarme beskattes lempeligere, mens de fossile brændsler beskattes hårdere kunne reducere CO2-emisssionen i de ikke-kvoteregulerede sektorer med 8 pct. frem mod 2020. Dertil kommer, at især lavindkomstfamilierne, der er storforbrugere af el og fjernvarme samt store dele af erhvervslivet vil få reduceret energiregningen markant.

”Den nuværende overbeskatning af el- og fjernvarme forhindrer, at vi udnytter det store klimamæssige potentiale i at flytte energiforbruget fra de fossile brændsler i boligopvarmning og transport til de mere klimavenlige energiformer el og fjernvarme” udtaler Frans Clemmesen, cheføkonom hos CONCITO.

”Når det er en politisk målsætning, at VE-baseret elektricitet skal erstatte de fossile brændsler som den centrale energikilde i det danske energisystem, holder det ikke, at vi samtidig beskatter strømmen 3-4 gange så hårdt som fossile brændsler.” 

Resultatet er ifølge CONCITO, at vi oven i VE-støtten bliver nødt til at bruge flere milliarder kroner på at udbygge elnettet til udlandet, så de kan få glæde af den billige danske vindenergi.

”Det er ulogisk at lade dansk erhvervsliv og danske husholdninger betale mange milliarder kroner om året i støtte til Danmarks ambitiøse vindsatsning, for derefter at lægge en høj strafafgift på deres forbrug af den samme strøm. En afskaffelse af denne strafafgift på el vil samtidig bidrage til at opfylde den danske CO2-reduktionsmålsætning”, siger Frans Clemmesen.

CONCITO foreslår på den baggrund en markant omlægning af energiafgifterne, hvor afgifterne på fjernvarme og især el, sænkes markant, mens afgifterne på brug af olie, naturgas og kul til opvarmning og transport øges. Husholdninger, der anvender olie eller naturgas til boligopvarmning vil opleve en stigning i energiregningen på ca. 1.000 kr. om året. Brugere af fjernvarme vil opleve et nogenlunde tilsvarende fald. Bruger man en varmepumpe falder varmeregningen med hele 4.000 kr. om året. 

Afgiftsreformen vil være provenuneutral, når den er fuldt indfaset i 2020. 

Rapporten "Billigere energi, bedre miljø - grøn omlægning af energiafgifterne" samt tilhørende baggrundsrapporter kan læses her. 

Yderligere oplysninger: 

Cheføkonom Frans Clemmesen, 29 89 67 20

Foto: Colourbox.dk

 

Om samme emne

18. august 2014Artikel
Den usikre klimagevinst ved energiproduktion med træpiller og -flis bør få politikerne til at genoverveje den direkte og indirekte støtte til brug af biomasse i de større kraftværker.
Læs hele nyheden
21. maj 2014Pressemeddelelse
Energistyrelsens energiscenarier giver et godt afsæt for en mere klimavenlig energiforsyning i Danmark. Nu kan og skal politikerne vælge retning for den langsigtede grønne omstilling.
Læs hele nyheden
15. maj 2014Artikel
Omstillingen til lavemissionssamfundet kan ikke blot overlades til markedet og dets solister, men kræver dygtige og ambitiøse dirigenter på nationalt, europæisk og globalt niveau.
Læs hele nyheden