15. april 2012

Billigere energi kan give bedre miljø

En markant omlægning af energiafgifterne, hvor afgifterne på el og fjernvarme sænkes, mens afgifterne på olie, naturgas og kul til opvarming og transport øges, vil kunne mindske Danmarks CO2-udledninger betydeligt.

Der vil være betydelige klimamæssige gevinster i en mere hensigtsmæssig udformning af de høje danske energiafgifter. Det er konklusionen i en analyse af de danske energiafgifters effekt på Danmarks CO2-reduktionsmål fra Danmarks grønne tænketank CONCITO.

Et hovedproblem for de danske energiafgifter er den relativt hårde beskatning af el og fjernvarme. CO2-udledningen fra el og fjernvarme reguleres i dag af EUs CO2-kvotesystem og der er derfor tale om dobbeltbeskatning, når man samtidig lægger høje nationale afgifter på disse energiformer.

Ifølge beregninger foretaget af Copenhagen Economics, vil en afgiftsomlægning, hvor el og fjernvarme beskattes lempeligere, mens de fossile brændsler beskattes hårdere kunne reducere CO2-emisssionen i de ikke-kvoteregulerede sektorer med 8 pct. frem mod 2020. Dertil kommer, at især lavindkomstfamilierne, der er storforbrugere af el og fjernvarme samt store dele af erhvervslivet vil få reduceret energiregningen markant.

”Den nuværende overbeskatning af el- og fjernvarme forhindrer, at vi udnytter det store klimamæssige potentiale i at flytte energiforbruget fra de fossile brændsler i boligopvarmning og transport til de mere klimavenlige energiformer el og fjernvarme” udtaler Frans Clemmesen, cheføkonom hos CONCITO.

”Når det er en politisk målsætning, at VE-baseret elektricitet skal erstatte de fossile brændsler som den centrale energikilde i det danske energisystem, holder det ikke, at vi samtidig beskatter strømmen 3-4 gange så hårdt som fossile brændsler.” 

Resultatet er ifølge CONCITO, at vi oven i VE-støtten bliver nødt til at bruge flere milliarder kroner på at udbygge elnettet til udlandet, så de kan få glæde af den billige danske vindenergi.

”Det er ulogisk at lade dansk erhvervsliv og danske husholdninger betale mange milliarder kroner om året i støtte til Danmarks ambitiøse vindsatsning, for derefter at lægge en høj strafafgift på deres forbrug af den samme strøm. En afskaffelse af denne strafafgift på el vil samtidig bidrage til at opfylde den danske CO2-reduktionsmålsætning”, siger Frans Clemmesen.

CONCITO foreslår på den baggrund en markant omlægning af energiafgifterne, hvor afgifterne på fjernvarme og især el, sænkes markant, mens afgifterne på brug af olie, naturgas og kul til opvarmning og transport øges. Husholdninger, der anvender olie eller naturgas til boligopvarmning vil opleve en stigning i energiregningen på ca. 1.000 kr. om året. Brugere af fjernvarme vil opleve et nogenlunde tilsvarende fald. Bruger man en varmepumpe falder varmeregningen med hele 4.000 kr. om året. 

Afgiftsreformen vil være provenuneutral, når den er fuldt indfaset i 2020. 

Rapporten "Billigere energi, bedre miljø - grøn omlægning af energiafgifterne" samt tilhørende baggrundsrapporter kan læses her. 

Yderligere oplysninger: 

Cheføkonom Frans Clemmesen, 29 89 67 20

Foto: Colourbox.dk

 

Om samme emne

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

11. marts 2014Rapport
Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført af CONCITO med støtte fra VILLUM FONDEN.
11. marts 2014Pressemeddelelse
Særligt på energi- og transportområdet er der stort potentiale for at ændre danske skatter og afgifter, så de i højere grad bidrager til at opnå Danmarks klimamålsætninger, viser ny rapport fra CONCITO.
Læs hele nyheden
4. marts 2014Event
CONCITO afholder skattepolitisk konference, hvor resultaterne af vores skatteprojekt præsenteres og sættes til debat med klimaminister Rasmus Helveg Petersen og en række skarpe opponenter.
Læs hele nyheden